University of Oxford
Browse

File(s) not publicly available

E04060: Sozomen in his Ecclesiastical History recounts the martyrdom of *Eusebios, Nestavos, Zenon, and Nestor (martyrs of Gaza under the emperor Julian, ob. 362/3, S01653), the collection of their relics and the construction of their shrine under Theodosius I (r. 379-395). Written in Greek at Constantinople, 439/450.

online resource
posted on 2017-09-21, 00:00 authored by erizos
Sozomen, Ecclesiastical History, 5.9.

(1) Ἐπεὶ δὲ εἰς τοῦτο προήχθην λόγου καὶ τὴν Γεωργίου καὶ Θεοδωρήτου ἀναίρεσιν διεξῆλθον, καιρὸν ἔχειν δοκῶ ποιήσασθαι μνήμην Εὐσεβίου καὶ Νεστάβου καὶ Ζήνωνος τῶν ἀδελφῶν· οὓς Χριστιανοὺς ὄντας κατὰ τοῦτο μισῶν ὁ τῶν Γαζαίων δῆμος οἴκοι κρυπτομένους συνελάβοντο καὶ δεσμωτηρίῳ τὰ πρῶτα παρέδοσαν καὶ ἐμαστίγωσαν. (2) ἔπειτα συνελθόντες εἰς τὸ θέατρον πλεῖστα αὐτῶν κατεβόησαν, ὡς κακουργησάντων τὰ ἱερὰ καὶ ἐπὶ καθαιρέσει καὶ ὕβρει τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῷ παρελθόντι χρόνῳ ἀποχρησαμένων. ἐν δὲ τῷ κεκραγέναι καὶ παροτρύνειν ἀλλήλους εἰς τὸν κατ’ αὐτῶν φόνον ἐνεπλήσθησαν θυμοῦ. (3) καὶ παρακελευσάμενοι ἑαυτοῖς, οἷά γε δῆμος στασιάζων εἴωθε, κατέδραμον εἰς τὸ δεσμωτήριον· καὶ ἐξαγαγόντες αὐτοὺς ὠμότατα διεχρήσαντο πῇ μὲν πρηνεῖς, πῇ δὲ ὑπτίους ἕλκοντες καὶ τῷ ἐδάφει προσρηγνύντες καὶ ᾗ ἔτυχον παίοντες, οἱ μὲν λίθοις, οἱ δὲ ξύλοις, ἄλλοι δὲ ἄλλοις τισὶ τοῖς ἐπιτυχοῦσιν. (4) ἐπυθόμην δὲ αὖ, ὡς καὶ αἱ γυναῖκες ἐκ τῶν ἱστῶν ἐξιοῦσαι ταῖς κερκίσιν αὐτοὺς κατεκέντουν καὶ τῶν ἐπ’ ἀγορᾶς μαγείρων οἱ μὲν ὕδατι θερμῷ κοχλάζοντας τοὺς λέβητας ἐξαρπάζοντες τῶν χυτροπόδων κατέχεον, οἱ δὲ τοῖς ὀβελίσκοις διέπειρον. (5) ἐπεὶ δὲ αὐτοὺς διεσπάραξαν καὶ τὰς κεφαλὰς ἔθλασαν, ὡς καὶ τὸν ἐγκέφαλον χαμαὶ ῥεῖν, ἤγαγον πρὸ τοῦ ἄστεως, ᾗ τὰ ἀποθνήσκοντα τῶν ἀλόγων ζῴων ῥίπτειν εἰώθεσαν· καὶ πῦρ ἀνάψαντες ἔκαυσαν αὐτῶν τὰ σώματα· καὶ τὰ περιλειφθέντα τῶν ὀστέων, ὅσα μὴ τὸ πῦρ ἐδαπάνησε, τοῖς ἐρριμμένοις αὐτόθι καμήλων τε καὶ ὄνων ὀστέοις ἀνέμιξαν, ὥστε μὴ ῥᾳδίαν αὐτῶν εἶναι τὴν εὕρεσιν.

(6) ἔλαθέ γε μὴν οὐκ ἐπὶ πολύ· γυνὴ γάρ τις Χριστιανὴ οὐκ ἀπὸ Γάζης οὖσα, ἀλλ’ ἐνθάδε τὴν οἴκησιν ἔχουσα, κατὰ θείαν σύνταξιν ἀνελέξατο ταῦτα νύκτωρ, καὶ ἐμβαλοῦσα χύτρᾳ Ζήνωνι τῷ αὐτῶν ἀνεψιῷ φυλάττειν ἔδωκεν. ὧδε γὰρ ἐν τοῖς ὀνείροις ἔχρησεν ὁ θεός, καὶ τὸν ἄνδρα τῇ γυναικὶ κατεμήνυσεν ᾗ διάγοι· καὶ πρὶν ἰδεῖν ἐπέδειξε, καθότι ἀγνὼς ἦν αὐτῇ καὶ προσφάτως τοῦ διωγμοῦ κεκινημένου ἐκρύπτετο. (7) ἐπεὶ καὶ αὐτὸς τότε μικροῦ συλληφθεὶς παρὰ τῶν Γαζαίων ἀνῃρέθη· ἀσχολουμένου δὲ τοῦ πλήθους περὶ τὸν φόνον τῶν αὐτοῦ ἀνεψιῶν καιρὸν εὑρὼν ἔφυγεν εἰς Ἀνθηδόνα πόλιν ἐπὶ θάλασσαν, ἀφεστῶσαν Γάζης ὡσεὶ σταδίους εἴκοσι, παραπλησίως δὲ τηνικαῦτα τῷ Ἑλληνισμῷ χαίρουσαν καὶ περὶ τὴν θεραπείαν τῶν ξοάνων ἐπτοημένην. (8) καταμηνυθεὶς δὲ ἐνταῦθα ὡς Χριστιανός, δεινῶς κατὰ νώτου ῥάβδοις ἐμαστιγώθη παρὰ τῶν Ἀνθηδονίων καὶ τῆς πόλεως ἐξηλάθη· καὶ εἰς τὸ τῶν Γαζαίων ἐπίνειον ἐλθὼν ἔλαθεν ἐκεῖσε κρυπτόμενος. (9) ἔνθα δὴ περιτυχὸν αὐτῷ τὸ γύναιον τὰ λείψανα δέδωκεν· ὁ δὲ τέως μὲν οἴκοι ταῦτα ἐφύλαττεν· ἐπεὶ δὲ τὴν αὐτόθι ἐκκλησίαν ἔλαχεν ἐπισκοπεῖν (συνέβη δὲ τοῦτο ἐπὶ τῆς Θεοδοσίου βασιλείας), εὐκτήριον ἐδείματο οἶκον πρὸ τοῦ ἄστεως, καὶ θυσιαστήριον ἐν αὐτῷ ἐπήξατο, καὶ τὰ ὀστέα τῶν μαρτύρων ἀπέθετο πλησίον Νέστορος τοῦ ὁμολογητοῦ, ὃς τῷ βίῳ περιοῦσι τοῖς αὐτοῦ ἀνεψιοῖς συνῆν καὶ συλληφθεὶς ἅμα αὐτοῖς παρὰ τοῦ δήμου δεσμῶν καὶ μαστίγων ἐκοινώνησεν. (10) ἐν δὲ τῷ ἕλκεσθαι καλὸν ἔχοντα τὸ σῶμα ἰδόντες οἱ ἕλκοντες ἠλέησαν· καὶ πρὸ τῶν πυλῶν ἔτι μὲν ἐμπνέοντα, ἀποθανεῖν δὲ προσδοκώμενον ἔρριψαν· ἀνελόμενοι δέ τινες πρὸς Ζήνωνα διεκόμισαν, παρ’ ᾧ τὰ ἕλκη καὶ τὰς πληγὰς ἔτι θεραπευόμενος ἐτελεύτησεν.

(11) Γαζαῖοι δὲ τὸ μέγεθος ἀναλογιζόμενοι τοῦ οἰκείου τολμήματος περιδεεῖς ἦσαν, μὴ οὐκ ἀνέξεται ὁ βασιλεὺς ἀτιμωρήτους σφᾶς αὐτοὺς καταλιπεῖν· ἤδη γὰρ καὶ φήμη τις διεφοίτα, ὡς χαλεπῶς φέροι καὶ ἀποδεκατοῦν τὸ πλῆθος σπουδάζοι. (12) ἦν δὲ ταῦτα ψεῦδος καὶ θρῦλος μόνον, ὡς εἰκός, δημώδης ὑπὸ δειλίας καὶ τοῦ συνειδέναι ἃ δεδράχασιν ἐν τοῖς πολλοῖς περιφερόμενος, ἐπειδὴ οὐδέ—τοῦτο δὴ τὸ πρὸς Ἀλεξανδρέας γεγονὸς ἐπὶ Γεωργίου—οὐδὲ ἐν γράμμασιν ἐμέμψατο τοῖς Γαζαίοις. (13) ἀλλὰ καὶ τὸν ἡγούμενον τότε τοῦ ἔθνους τὴν ἀρχὴν ἀφείλετο καὶ ἐν ὑπονοίᾳ εἶχε· καὶ ἀγώγιμον ποιήσας τὸ μὴ θανάτου καταψηφίσασθαι φιλανθρωπίαν ἐλογίσατο· ἐπῃτιᾶτο δὲ αὐτόν, καθότι τινὰς τῶν Γαζαίων, οἳ τῆς στάσεως καὶ τῶν φόνων ἄρξαι ἐλέγοντο, συλλαβόμενος ἐν δεσμοῖς εἶχεν, ὡς κατὰ νόμους εὐθύνας ὑφέξοντας· τί γάρ, φησίν, ἔδει αὐτοὺς ἀπάγεσθαι, εἰ Γαλιλαίους ὀλίγους, ἀνθ’ ὧν πολλὰ εἰς αὐτοὺς καὶ τοὺς θεοὺς ἠδίκησαν, ἠμύναντο; καὶ τὰ μὲν ὧδε λέγεται.


'1. As I have come to this point and recounted the death of Georgios and of Theodoretos, I believe that it is opportune to commemorate the brothers Eusebios, Nestavos, and Zenon. Hating them for being Christians, the people of Gaza arrested them, while they were hiding at their home, and initially cast them into prison and flogged them. 2. They then gathered in the theatre and cried out several accusations against them for having damaged the shrines and spent the previous period to dismantling and offending paganism. Shouting and exciting one another to murdering them, they were filled with fury. 3. Inciting each other, as a rioting mob normally does, they rushed to the prison. They took them out and treated them with great cruelty and, dragging them along, sometimes face down, sometimes with their backs on the ground, they scratched them on the floor, and beat them wherever they could, some with stones, some with sticks, others with anything they would find. 4. I am told that even women quitted their distaffs and pierced them with weaving-spindles, and that the cooks in the market snatched from their stands the boiling pots foaming with hot water and poured it over them, or pierced them with spits. 5. Once they had torn them into pieces and crushed their skulls, so that their brains were running out on the ground, they took them out of the city to the spot where they used to throw out dying animals. They kindled a fire and burned the bodies, while the remaining bones which had not been consumed by the fire they mixed with those of camels and asses, so that they might not be easy to find.

6. But they were not long concealed. A Christian woman – not from Gaza, but living there – collected the bones at night, having been instigated by God. She put them in a pot and gave them to Zenon, their cousin, to keep. This was namely what God had instructed her to do in a dream. He also had indicated to the woman where the man lived. She had not seen him before God had indicated him to her, as he was previously unknown to her and was hiding, since the recent breakout of the persecution. 7. In that period, he himself nearly risked being seized and killed by the people of Gaza, but, while the people were busy murdering his cousins, he found the opportunity to fly to Anthedon, a maritime city, about twenty stades from Gaza, which back then was similarly fond of paganism and devoted to the worship of statues. 8. When the inhabitants of this city discovered that he was a Christian, they beat him terribly on the back with rods and drove him out of town. He then secretly fled to the port of Gaza and hid himself there. 9. Here the woman met him and gave him the relics. He kept them in his house for a long time and, when he became bishop of the local church (this took place during the reign of Theodosius), he built a house of prayer outside the city, placed an altar there, and deposited the bones of the martyrs near Nestor the confessor. This latter had been an associate of Zenon’s cousins, in his lifetime, and was seized together with them by the people, sharing with them prison and flogging. 10. Yet, as he was being dragged, they pitied him, for they saw the beauty of his body, and left him outside the gates, still breathing but bound to die imminently. Some persons collected and carried him to Zenon, where he died, while his bruises and wounds were still being treated.

11. The people of Gaza, realising the enormity of their crime, were afraid that the emperor [= Julian] would not suffer to leave them unpunished. For a rumour was circulating that the emperor was angry and planning to decimate the population. 12. Yet this was just a lie and popular rumour, as it seems, spread among the population by fear and awareness of what they had done, because he [Julian] did not even send a letter reproaching the Gazans, as he had done to the Alexandrians when they killed Georgios. 13. On the contrary, he deposed the governor of the province of that time and held him in suspicion. He had him exiled, regarding it as an act of charity not to condemn him to death. The accusation against him was that he had arrested some people from Gaza who were said to have begun the sedition and murders, and that he them in gaol awaiting trial according to the law. For what need was there, the emperor said, to arrest them just for punishing a few Galileans for the numerous crimes they had committed against them and the gods? This is what they say about this affair.’

Text: Bidez and Hansen 1995. Translation: E. Rizos.

History

Evidence ID

E04060

Saint Name

Eusebios, Nestabos, Zenon, brothers and martyrs in Gaza under Julian the Apostate : S01653

Saint Name in Source

Εὐσέβιος, Νέσταβος, Ζήνων, Νέστωρ

Type of Evidence

Literary - Other narrative texts (including Histories)

Language

 • Greek

Evidence not before

439

Evidence not after

450

Activity not before

361

Activity not after

450

Place of Evidence - Region

Constantinople and region

Place of Evidence - City, village, etc

Constantinople

Place of evidence - City name in other Language(s)

Constantinople Constantinople Κωνσταντινούπολις Konstantinoupolis Constantinopolis Constantinople Istanbul

Major author/Major anonymous work

Sozomen

Cult activities - Places

Cult building - independent (church)

Cult activities - Non Liturgical Practices and Customs

Composing and translating saint-related texts

Cult Activities - Miracles

Miracle after death Saint aiding or preventing the translation of relics Apparition, vision, dream, revelation

Cult Activities - Protagonists in Cult and Narratives

Relatives of the saint Ecclesiastics - bishops Pagans Crowds Monarchs and their family

Cult Activities - Relics

Bodily relic - bones and teeth Construction of cult building to contain relics Privately owned relics Discovering, finding, invention and gathering of relics

Source

Salamenios Hermeias Sozomenos (known in English as Sozomen) was born in the early 5th c. to a wealthy Christian family, perhaps of Arab origins, in the village of Bethelea near Gaza. He was educated at a local monastic school, studied law probably at Beirut, and settled in Constantinople where he pursued a career as a lawyer. Sozomen published his Ecclesiastical History between 439 and 450, perhaps around 445. It consists of nine books, the last of which is incomplete. In his dedication of the work, Sozomen states that he intended to cover the period from the conversion of Constantine to the seventeenth consulate of Theodosius II, that is, 312 to 439, but the narrative of the extant text breaks in about 425. The basis of Sozomen’s work is the Ecclesiastical History of Socrates, published a few years earlier, which our author revises and expands. Like Socrates, Sozomen was devoted to Nicene Orthodoxy and the Theodosian dynasty, but his work is marked by stronger hagiographical interests, a richer base of sources, and different sympathies/loyalties. Sozomen probably lacked the classical education of Socrates, but had a broader knowledge of hagiographical and monastic literature and traditions, which makes him a fuller source for the cult of saints. Besides Greek and Latin, Sozomen knew Aramaic, which allowed him to include information about ascetic communities, monastic founders, and martyrs from his native Palestine, Arabia, Syria, Mesopotamia, and Persia, to which Socrates had had no access. Much like the other ecclesiastical historians of the fourth and fifth centuries, Sozomen focuses on the East Roman Empire, only seldom referring to the West and Persia.

Discussion

The story of these martyrs, appearing in the context of Sozomen’s account of the persecution of Julian the Apostate, is not known from other sources. It is probable that Sozomen knew it from local sources in Gaza. He was a native of the region of this city. It appears that the cult of these saints developed after the foundation of their shrine under Theodosius I (379-395).

Bibliography

Text: Bidez, J., and Hansen, G. C., Sozomenus. Kirchengeschichte. 2nd rev. ed. (Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte, Neue Folge 4; Berlin: Akademie Verlag, 1995). Translations: Grillet, B., Sabbah, G., Festugière A.-J. Sozomène, Histoire ecclésiastique. 4 vols. (Sources chrétiennes 306, 418, 495, 516; Paris: Éditions du Cerf, 1983-2008): text, French translation, and introduction. Hansen, G.C. Sozomen, Historia ecclesiastica, Kirchengeschichte, 4 vols. (Fontes Christiani 73; Turnhout: Brepols, 2004): text, German translation, and introduction. Hartranft, C.D. “The Ecclesiastical History of Sozomen, Comprising a History of the Church from AD 323 to AD 425." In A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church: Second Series, edited by P. Schaff and H. Wace (New York: Christian Literature Company, 1890), 179-427. Further reading: Argov, E.I. "A Church Historian in Search of an Identity: Aspects of Early Byzantine Palestine in Sozomen’s Historia Ecclesiastica," Zeitschrift für Antikes Christentum / Journal of Ancient Christianity 9 (2006), 367-396. Chesnut, G. F. The First Christian Histories: Eusebius, Socrates, Sozomen, Theodoret, and Evagrius (Atlanta: Mercer University, 1986). Leppin, H. Von Constantin dem Grossen zu Theodosius II. Das christliche Kaisertum bei den Kirchenhistorikern Socrates, Sozomenus und Theodoret (Hypomnemata 110; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996). Scorza Barcellona, F. “Martiri e confessori dell’etaÌ di Giuliano l’Apostata: dalla storia alla leggenda,” in F.E. Consolino (ed.), Pagani e cristiani da Giuliano l'Apostata al sacco di Roma. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Rende, 12/13 novembre 1993) (Soveria Mannelli, 1995), 53-83. Teitler, H.C. The Last Pagan Emperor: Julian the Apostate and the War against Christianity (New York: Oxford University Press, 2017). Van Nuffelen, P., Un héritage de paix et de piété : Étude sur les histoires ecclésiastiques de Socrate et de Sozomène (Orientalia Lovaniensia Analecta 142; Leuven: Peeters, 2004).

Usage metrics

  Evidence - The Cult of Saints in Late Antiquity

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC