University of Oxford
Browse

File(s) not publicly available

E00337: The Martyrdom of *Alexandros (martyr of Dryzipera, S00070), probably of the 5th/6th c., contains several references to the veneration of relics, including a mention of women perfuming and venerating the remains of saints. It also refers to the burial of Alexander in a sarcophagus, and to miracles and cures at his shrine. Probably written at or near Dryzipera (eastern Balkans).

online resource
posted on 2015-03-12, 00:00 authored by pnowakowski
Martyrdom of Alexandros of Dryzipera (BHG 48-49)

For the story told by the Martyrdom, see $E00321.


10. εἰ δὲ ἐπιμείνῃς τῇ ἀπονοίᾳ σου τῇ πονηρᾷ ἐντεῦθεν σοι λέγω, μὰ τοὺς θεοὺς ἅπαντας, ὅτι σκορπιῶ τὰ ὀστᾶ σου κατὰ πᾶσαν πόλιν καὶ πατρίδα.

“But if you insist in your evil folly any more, I tell you that, by all the gods, I shall disperse your bones in every city and country.”


15. Τιβερειανὸς εἶπεν· «Ἄθλιε, εἰς τὸν πῦρ σε ἔχω ἀναλῶσαι καὶ ἴδω εἰ ἔρχεται ὁ Χριστός, ὃν λέγεις, καὶ ῥύεταί σε ἐκ τῶν χειρῶν μου· τοῦτο γὰρ ἵνα οἶδας ὅτι διασκορπιῶ τὰς σάρκας σου καὶ τὰ ὀστᾶ σου κατὰ πᾶσαν χώραν δι’ ὧν μέλλω διέρχεσθαι, ἵνα μὴ εὕρωσιν αἱ γυναῖκες ἐκ τῶν σαρκῶν σου ἢ ἐκ τῶν ὀστέων σου καὶ μυρίσασαι αὐτὰ ὡς ἕνα τῶν ἁγίων μἐλλωσί σε προσκυνεῖν· νῦν οὖν κελεύσω καὶ τὴν ὑπόλοιπόν σου κόνιν ῥιφῆναι εἰς ποταμόν, ὥστε μηκέτι εὑρεθῆναι τὸ μνημόσυνόν σου.»

“Wretched man, I shall consume you by fire, and will see if the Christ you are talking about comes and delivers you from my hands! For you must know this: that I shall disperse your flesh and your bones in every land through which I shall pass, so that no women will find pieces of your flesh or your bones, nor will they perfume them and venerate you as one of the saints. And now I shall order even the remaining dust of yours to be thrown into the river, so that your memory may never be found.”


29. Καὶ θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ ηὔξατο λέγων· «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐπάκουσον τοῦ δούλου σου τοῦ κοπιάσαντος διὰ τὸ ὄνομά σου καὶ δὸς χάριν τῷ σώματί μου, ὅπου ἀποτεθῇ, σημεῖα καὶ τέρατα καὶ ἱάσεις γίνωνται ἐν τῷ τόπῳ ἐκεῖνῳ.» Εὐξαμένου δὲ αὐτοῦ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα πρὸς αὐτὸν· «Ὅσα ᾐτήσω, ἀγαπητὲ Ἀλέξανδρε καὶ τέλειε μάρτυς, πάντα ποιήσω καὶ οὐ μή σε λυπήσω ἔν τινι.»

‘And he fell onto his knees and prayed saying: “Lord Jesus Christ, hear your servant who has laboured for your name, and grant grace unto my body, wherever it may be laid to rest, so that miracles and wonders and cures may occur at that place.” And, once he prayed, a voice came from heaven saying to him: “I shall do all those things that you have asked for, dear Alexandros and excellent martyr, and I shall not displease you in anything.”’


31. Ἐρχομένης δὲ αὐτῆς διὰ τῆς δημοσίας ὀδυρομένης καὶ βοώσης ὥσπερ βουθηλία ζητοῦσα τὸ ἴδιον μοσχάριον, ὑπήντησε τοῖς κυεστιοναρίοις· ἀποκεφαλίσαντες γὰρ τὸν ἅγιον μάρτυρα ἔλαβον τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ ἔρριψαν εἰς τὸν ποταμόν. Κατὰ δὲ οἰκονομίαν Θεοῦ κύνες τέσσαρες ἐλθόντες ἐπὶ τὸν ποταμὸν ἔσυραν τὸ σῶμα τοῦ ἁγίου μάρτυρος ἐκ τοῦ ποταμοῦ ἔξω, μετὰ δὲ τῆς γλώσσης αὐτῶν ἀναλείξαντες αὐτὸ καὶ παρακαθεζόμενοι ἐφύλαττον αὐτό. Ὡς δὲ ἦλθεν ἡ μήτηρ τοῦ μακαρίου ἀπὸ σημείων δύο, ἐν ᾧ ἦν τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐπορεύθησαν δρομαῖοι οἱ δύο κύνες εἰς ὑπάντησιν τῆς μητρὸς αὐτοῦ καὶ ὁ μὲν εἷς ἦν ἐκ δεξιῶν, ὁ δὲ ἕτερος ἐξ εὐωνύμων· καὶ ὁδηγήσαντες αὐτὴν ἀπήγαγον πρὸς τὸ σῶμα τοῦ ἁγίου μάρτυρος. Ἡ δὲ λαβοῦσα τὸ σῶμα τοῦ ἁγίου ἐν μύροις πολλοῖς καὶ σινδόσι πολυτίμοις ἐντυλίξασα, κατέθετο ἐν γλωσσοκόμῳ ἐν ἐπισήμῳ τόπῳ πέραν τοῦ ποταμοῦ Ἐργίνα κατὰ δυσμάς, ὅπου ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι.

'And as she was coming along the highway, lamenting and crying like a cow seeking her calf, she met the quaestionarii. After they beheaded the holy martyr, they took his body and threw it into the river. But, by God’s providence, four dogs came to the river and dragged the body of the holy martyr out of the river, and they licked it with their tongues, and sat by it and guarded it. And when his mother came two miles from where his body was, two of the dogs ran to meet his mother, and one was on the right and the other on the left. And they guided and took her to the body of the holy martyr. And she took the body of the saint, enshrouded it with many perfumes and precious sheets, and buried it in a sarcophagus at a prominent place, beyond the river Ergina, towards the west, where the Holy Spirit decided.'


32. Ποιῶν τε θαυμάσια μεγάλα ὁ ἅγιος Ἀλέξανδρος βοηθεῖ τοῖς καταπονουμένοις καὶ τοῖς ἐν μακρονοσίᾳ ἴασιν παρέχει διὰ τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἧς ἔλαβε παρ’ αὐτοῦ.

‘So, performing great miracles, Saint Alexandros helps the afflicted and grants cure to those with long-term maladies, by the grace of our Lord Jesus Christ, which he received from Him.’


Text: Dimitrov 1935. Translation: E. Rizos.

History

Evidence ID

E00337

Saint Name

Alexandros, Martyr at Drusipara in Thrace, ob. 303-311 : S00070

Saint Name in Source

Ἀλέξανδρος

Type of Evidence

Literary - Hagiographical - Accounts of martyrdom

Language

 • Greek

Evidence not before

400

Evidence not after

800

Activity not before

300

Activity not after

800

Place of Evidence - Region

Balkans including Greece Constantinople and region

Place of Evidence - City, village, etc

Drizypera Constantinople

Place of evidence - City name in other Language(s)

Drizypera Drizypera Δριζύπερα Drizypera Büyük Karıştıran Constantinople Constantinople Κωνσταντινούπολις Konstantinoupolis Constantinopolis Constantinople Istanbul

Cult activities - Places

Burial site of a saint - sarcophagus/coffin

Cult Activities - Miracles

Miracle after death Miracle at martyrdom and death Specialised miracle-working Miracle with animals and plants Healing diseases and disabilities Apparition, vision, dream, revelation Revelation of hidden knowledge (past, present and future)

Cult Activities - Protagonists in Cult and Narratives

Women Pagans Relatives of the saint Soldiers

Cult Activities - Relics

Bodily relic - entire body

Source

The text is fully preserved in three manuscript codices: Patmos 257 (11th/12th c.); Vatican, Vaticanus Graecus 2033 (11th c.); Bibliothèque nationale de France, Parisinus Graecus 1534 (12th c.). Fragments are contained in the following three codices: Mone Vatopediou 84 (9th c.); Bodleian Library, Barocci 240 (12th c.); Vatican, Palatinus Graecus 27 (11th c.). On the manuscripts, see: http://pinakes.irht.cnrs.fr/notices/oeuvre/id/14415 An edition based on Parisinus Graecus 1534 was published by D. Dimitrov in 1934 with a brief commentary focusing mainly on the topographical information it contains. There are also several Slavonic versions.

Discussion

For a general discussion of this text, see E00321.

Bibliography

Edition: Dimitrov, D., “Пътуването на св. Александра Римски през Тракия,” Известия на Българския Археологически Институт 8 (1935), 116-161. Further reading (on the Slavic versions only): Ivanova, K., and Iovcheva, M., “Путешествие св. Александра Римскогo (Фракийского) из Рима и Карфагена по балканским землям и дальше,” Древняя Русь 4 (18) (2004), 35-45. Taseva, L., and Iovcheva, M., “Мъчението на св. Александър Римски (Един рядък агиографски текст в книжнината на православните славяни),” in: J. Bestres-Dilger and A. Rabus (eds.), Text - Sprache - Grammatik. Slavisches Schrifttum der Vormoderne. Festschrift für Eckhard Weiher (Die Welt der Slaven. Sammelbände; München-Berlin, 2009), 67–94.

Usage metrics

  Evidence - The Cult of Saints in Late Antiquity

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC